Notice

Notice

[학부/대학원] 2022학년도 학사일정 안내(2022 Academic Schedule)

  • POSTED DATE : 2021-12-21
  • WRITER : 화학과
  • HIT : 710


2022학년도 학사일정을 다음과 같이 안내합니다.

                                   [주요 일정]

○ 1학기 개강일/종강일: 2022. 2. 21.(월) ~ 6. 3.(금)

○ 2학기 개강일/종강일: 2022. 8. 29.(월) ~ 12. 9.(금)

○ 2022년 여름 학위수여식: 2022. 8. 25.(목)

○ 2023년 겨울 학위수여식: 2023. 2. 15.(수)

붙임 1. [국문] 2022학년도 학사일정 1부.
         2. [영문] 2022 Academic Schedule 1부.  끝.

                        교  무  처  장